Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Projekt "wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. realizuje projekt pn.
Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim
.
Projekt jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny w powiecie skarżyskim dla 32 rodzin zastępczych poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny tj. treningów/zajęć dla rodziców i dzieci oraz poradnictwa specjalistycznego.

 

Grupę docelową stanowią 32 rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu skarżyskiego, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka oraz 8 dzieci biologicznych
z ww. rodzin zastępczych stanowiących otoczenie projektu.

 

 

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Projekt "wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim

Działy jednostki

Informacja o pracy poszczególnych działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 (PARTER)

 1. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych: pokój 21,
 2. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pokój 23,
 3. Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: pokoje 28 i 29,
 4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej: pokoje 18, 19, 20, 31.
10 stycznia 2017
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Działy jednostki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (3 etaty) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 1. Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca Komisji
 2. Karina Adarczyn – Członek Komisji
 3. Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisji
dokonała otwarcia kopert ze złożonymi dokumentami dotyczącymi naboru na 3 wolne  stanowiska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Skarżysku – Kamiennej oraz oceny formalnej w/w dokumentów.
Na ogłoszony nabór wymagane dokumenty złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 4 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, komisja rekrutacyjna zdecydowała, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby:
 1. Brzezińska Wioletta - zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej
 2. Tumulec Agnieszka - zamieszkała w Suchedniowie
 3. Czemeryńska Izabela - zamieszkała w  Skarżysku-Kamiennej
 4. Zygmunt Katarzyna - zamieszkała w Sorbinie  
Powyższe osoby zostały zaproszone na kolejny etap naboru tj. rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się w dniu 28.12.2016r. o godz. 9:00.
W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane następujące osoby:
 1. Brzezińska Wioletta – zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej
 2. Tumulec Agnieszka – zamieszkała w Suchedniowie
 3. Czemeryńska Izabela - zamieszkała Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie:
W/w kandydaci wykazali się znajomością zagadnień podanych  w ogłoszeniu o naborze a w szczególności znajomością ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

28 grudnia 2016
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (3 etaty) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Psycholog (1 etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca
 2. Komisji Karina Adarczyn – Członek
 3. Komisji Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisji
dokonała otwarcia kopert ze złożonymi dokumentami dotyczącymi naboru na wolne stanowisko – psycholog (1etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej oraz oceny formalnej w/w dokumentów.

Na ogłoszony nabór wymagane dokumenty złożył w terminie podanym w ogłoszeniu 1  kandydat spełniający wymogi formalne:

 1. Agnieszka Cywińska-Lewandowska - zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej,
która została zaproszona na kolejny etap naboru tj. rozmowę kwalifikacyjną, w dniu 28.12.2016r. na godz. 12:00.
W wyniku zakończenia procedury naboru, Pani Agnieszka Cywińska-Lewandowska została wybrana na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Uzasadnienie:
W/w kandydatka wykazała się znajomością zagadnień podanych w ogłoszeniu o naborze, a w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wiedzą z zakresu funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
28 grudnia 2016
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Psycholog (1 etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej (3 pełne etaty)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- 3 pełne etaty.

I. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
14 grudnia 2016
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej (3 pełne etaty)

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku psycholog (pełny etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisku: psycholog - pełny etat.

 
I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
2) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, organizacji pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi wymagającymi wsparcia psychologicznego, osobami niepełnosprawnymi;
4) znajomość zagadnień dotyczących wolontariatu i doświadczenie wolontarystyczne;
 

14 grudnia 2016
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku psycholog (pełny etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursu „Rodzina Zastępcza?- Warto!”

28 października 2016r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom czwartej edycji konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”. Konkurs zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej miał na celu promocję rodzicielstwa zastępczego w powiecie skarżyskim.  Udział w nim mógł wziąć każdy! Regulamin nie przewidywał żadnych ograniczeń. Jednak największą popularnością cieszył się wśród dzieci i młodzieży. Komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Oto lista nagrodzonych osób:
Kategoria wiekowa

                                                                                                                                                                                       
0-6 lat
1.  Lena Majcher
2.  Filip Mendak
3. Wiktoria Jankowska

7-12 lat
1. Jakub Ślęzak
2.  Kacper Czeski
3.  Grzegorz Jędrzejczyk

13- 18 lat
1. Klaudia Lewocha
2. Jakub Jędrzejczyk
3. nie przyznano

Wyróżnienia specjalne:
1.    Maria Bilska, 6 lat
2.     Zofia Kamińska, 13 lat
3.     Maja Olejarz, 11 lat
4.     Maria Syposz, 10 lat

Wyróżnienia dodatkowe:
1.    Bartłomiej Sołtysik
2.    Seweryn Zieliński
3.    Amelia Jankowska
4.    Julia Bzinkowska
5.    Małgorzata Markowska
6.    Oliwia Izbińska
7.    Maria Kopczyńska- mama Natalii
8.    Paweł Grzelak
9.    Kamila Piętak
10.  Anna PiętakNagrody wręczyli Wicestarosta Artur Berus i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Paweł Perkowski. Następnie konkurs „na żywo” o tematyce związanej z rodziną i rodzicielstwem zastępczym poprowadziła Jolanta Jagiełło ze Starostwa Powiatowego przy wsparciu pracowników  PCPR.  
Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom nagród: Pawłowi Werensowi z Firmy Medos - Parapety, Wojciechowi Żelaśkiewiczowi - Kombinat Formy, Leszkowi Wojteczkowi - „Wtórpol”, Wojciechowi Kamińskiemu z Agencji Ubezpieczeniowej, Karolinie i Andrzejowi Ciura z firmy Romer, Zarządowi „Lewiatan”, Iwonie i Jarosławowi Świercz- Pizzeria Autorska, Ewie Falińskiej - stoisko papiernicze, Jackowi Kornackiemu- hurtownia „Kornel”, Zbigniewowi Kała- ZK Motors, Łukaszowi Żuchowskiemu- Dyrektorowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Katarzynie Michnowskiej - Małek- Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
Dzięki uprzejmości Pani Marzeny Sali - Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju i Edukacji w Skarżysku- Kamiennej pokonkursową wystawę prac można zobaczyć w bibliotece przy Placu Floriańskim 1.

31 października 2016
Czytaj więcej o: Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursu „Rodzina Zastępcza?- Warto!”

WAŻNA INFORMACJA DLA LAUREATÓW I UCZESTNIKÓW ORAZ OPIEKUNÓW konkursu "Rodzina zastępcza? - WARTO"

CZWARTA EDYCJA OTWARTEGO KONKURSU „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Z przyjemnością informujemy, że uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1.
Serdecznie zapraszamy.

18 października 2016
Czytaj więcej o: WAŻNA INFORMACJA DLA LAUREATÓW I UCZESTNIKÓW ORAZ OPIEKUNÓW konkursu "Rodzina zastępcza? - WARTO"

WYNIKI CZWARTEJ EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Wyniki:
Kategoria wiekowa:                                                                                                                                                                                                                        
0-6 lat
1.  Lena Majcher
2.  Filip Mendak
3. Wiktoria Jankowska

7-12 lat
1. Jakub Ślęzak
2.  Kacper Czeski
3.  Grzegorz Jędrzejczyk

13- 18 lat
1. Klaudia Lewocha
2. Jakub Jędrzejczyk
3. nie przyznano


Wyróżnienia specjalne:
1.    Maria Bilska, 6 lat
2.     Zosia Kamińska, 13 lat
3.     Maja Olejarz, 11 lat
4.     Marysia Synosz, 10 lat

Ze względów organizacyjnych informacja dotycząca terminu uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom konkursu oraz organizacji wystawy pokonkursowej ukaże się wkrótce.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji na naszej stronie internetowej.

17 października 2016
Czytaj więcej o: WYNIKI CZWARTEJ EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

KONKURS: „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w czwartej edycji otwartego konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”

Zdajemy sobie sprawę, że temat konkursu nie jest łatwy. Tym bardziej liczymy na Państwa wrażliwość i pomysłowość. Mamy nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do skutecznej promocji rodzinnej pieczy zastępczej, bo warto!

Cel przyświecający naszej działalności to zapewnienie rodzinnej formy opieki dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej. Pragniemy podkreślić, że jedynie rodzice zastępczy są w stanie stworzyć dziecku najbardziej przyjazne środowisko wychowawcze, oczywiście po prawidłowo funkcjonujących rodzicach biologicznych.

Wszelkich informacji na temat jak zostać rodziną zastępczą udzielamy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, którego Regulamin zamieszczamy poniżej.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu
 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich
29 września 2016
Czytaj więcej o: KONKURS: „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”