Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie:

 „Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych”

w projekcie pn. „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

19 czerwca 2017
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wynik postepowania - badania psychologiczne

Zamawiający informuje iż wyniku zapytania ofertowego na realizację usługi psychologa w celu przeprowadzenia badań psychologicznych dla dzieci w pieczy zastępczej w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Panią Joannę Kędziora za kwotę 24 864 zł brutto.

24 maja 2017
Czytaj więcej o: Wynik postepowania - badania psychologiczne

Telefon zaufania

Zapytanie ofertowe - badania psychologiczne

W związku z realizacją projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę psychologa w celu przeprowadzenia badań psychologicznych dla dzieci w pieczy zastępczej w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej  w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do  30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020).  

15 maja 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - badania psychologiczne

WYNIK POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje iż wyniku zapytania ofertowego na usługę  przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego dla 32 rodzin uczestniczących w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR. Uczestnicy to 32 rodziny zastępcze, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez panią Małgorzatę Dobrowolską-Dąbrowską ze Skarżyska-Kamiennej, na kwotę 9472 zł brutto.

4 maja 2017
Czytaj więcej o: WYNIK POSTĘPOWANIA

Spotkanie Paktu Zatrudnieniowego

27 kwietnia 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się kolejne (tym razem pozaprojektowe) spotkanie zawiązanego w grudniu ubiegłego roku „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku życia”. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz Lidera projektu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp spotkali się omówić kolejny etap realizacji projektu a przede wszystkim efekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+.

W efekcie testowania innowacyjnego narzędzia Jobfirma na 10-cio osobowej grupie bezrobotnych;

 • 3 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę,
 • 4 osoby odbywają lub będą w najbliższym czasie odbywać staż zawodowy z deklaracją dalszego zatrudnienia,
 • 2 osoby przerwały udział w projekcie na własny wniosek,
 • 1 osoba kontynuuje udział w projekcie.

Do czasu zakończenia realizacji projektu t.j. do 31 sierpnia br. osoby bezrobotne oraz pracodawcy nadal będą pod opieką merytoryczną pracowników Lidera projektu i Paktu. Jednak w związku z tak dużym odsetkiem osób, które powróciły na rynek pracy wszyscy przedstawiciele opowiedzieli się za rozszerzeniem grupy aktywizowanych bezrobotnych 50+ pod warunkiem zgodności z zapisami projektu. Wszyscy zadeklarowali również pełne zaangażowanie w aktywizację nowej grupy bezrobotnych 50+. Dodatkowa grupa bezrobotnych liczyłaby nie więcej niż 5 osób bezrobotnych 50+. Ze względu na krótki okres pozostały do zakończenia realizacji projektu oraz niemożliwość realizacji wszystkich działań, które były wykonywane wobec pierwszej grupy Pakt Zatrudnieniowy wykorzystałby inną metodę aktywizacji bezrobotnych 50+ niż JobFirma. Jako inne narzędzie aktywizacji proponuje się wykorzystać stworzoną dotychczas bazę pracodawców oraz składane przez nich zapotrzebowanie na pracowników.

Pakt Zatrudnieniowy nadal poszukuje pracodawców zainteresowanych współpracą a przede wszystkim zatrudnieniem uczestników projektu. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy Palcu Floriańskim 1/308 lub u Pani Ewy Urban pod numerem telefonu 607 279 907.

4 maja 2017
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Spotkanie Paktu Zatrudnieniowego

2 maja 2017 r. PCPR nieczynne

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej będzie nieczynne.

27 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 2 maja 2017 r. PCPR nieczynne

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na usługę  przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego dla 32 rodzin uczestniczących w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR. Uczestnicy to 32 rodziny zastępcze, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do  30 000 euro w oparciu
o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020). 

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Pakty zatrudnieniowe

Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.
„Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" podpisany został przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza.
Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmiotów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją społeczno – zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia,
Głównym celem Paktu Zatrudnieniowego jest wielosektorowe wsparcie, co stanowić ma skuteczne narzędzie aktywizacji osób 50+ pozostających bez zatrudnienia. Aktywizacja grupy docelowej ma w szczególności pokryć zapotrzebowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw na wykwalifikowanych pracowników.
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy Palcu Floriańskim 1/308 lub pod numerem telefonu 607 279 907.

Więcej informacji o projekcie: http://www.fundacjatpp.pl/projektytpp/item/11-pakty-zatrudnieniowe-w-polsce.html

 

15 marca 2017
Czytaj więcej o: Pakty zatrudnieniowe

Program "Aktywny Samorząd w roku 2017"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2017 roku.

W ramach MODUŁU I programu ,,Aktywny Samorząd” termin przyjmowania wniosków      o dofinansowanie ustala się od 08.05.2017 r. do 30.08.2017 r.

W ramach MODUŁU II w/w programu na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 06.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Natomiast na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 nabór wniosków ustala się od 11.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Floriański 1 w pokoju 21, od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 13:00, czwartki: 7:30 – 18:00.

 Poniżej przedstawiamy tabelę, która przybliży Państwu obszary wsparcia w 2017 roku:

 Pobierz tabelę (PDF, 280KB)

Pozostałe warunki dofinansowania są szczegółowo opisane na stronie www.pfron.org.pl  w dokumencie pod nazwą: ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2017 roku”

Wnioski do pobrania:

Moduł I:

 1. Wniosek_AS_ON_pelnoletnia_(P),
 2. Wniosek-AS-ON-podopieczny-(O),
 3. Wkladka_obszar_A_Zadanie_nr_1,
 4. Wkladka_obszar_A_Zadanie_nr_2,
 5. Wkladka_obszar_B_Zadanie_nr_1_i_nr_2,
 6. Wkladka_obszar_C_Zadanie_nr_2,
 7. Wkladka_obszar_C_Zadanie_nr_3,
 8. Wkladka_obszar_C_Zadanie_nr_4,
 9. Wkladka_obszar_D,
 10. Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow,
 11. Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie,
 12. Zaswiadczenie_lekarskie_Obszar_A__Zadanie_1,
 13. Zaswiadczenie_lekarskie_Obszar_B__Zadanie_1,
 14. Zaswiadczenie_lekarskie_Obszar_C_Zadanie_3_i_4

Moduł II:

 1. Wniosek_AS_ON_pelnoletnia_(P),
 2. Wkladka-Modul-II,
 3. Zaswiadczenie_z_uczelni,
 4. Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow,
 5. Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie.
1 marca 2017
Małgorzata Szumielewicz
Czytaj więcej o: Program "Aktywny Samorząd w roku 2017"