Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Strona główna

Najnowsze aktualności

Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

Zapytanie ofertowe - szkolenia wyjazdowe w ramach projektu "Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej"

Świadczenie „Dobry start”

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018  do 30 listopada 2018r. prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie dobry start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych  raz do roku na dziecko lub osoby uczące się do 20. roku życia, bądź do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

            W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków na świadczenie dobry start do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej pokój nr 28 lub w sekretariacie naszej jednostki w terminie od 01.08.2018r. do 30.11.2018r.

We wniosku prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej w celu przysłania do Państwa informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry Start” . Jeśli Państwo nie posiadacie adresu poczty elektronicznej macie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie PCPR.

19 lipca 2018
Aleksandra Biegańska-Iciek
Czytaj więcej o: Świadczenie „Dobry start”

Wynik postępowania - diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i poradnictwo dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z zapytaniem na realizację zadania Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i poradnictwo dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska – Kamiennej współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej informuje, iż wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

GERAMO Consulting Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17/4
20-010 Lublin

Cena oferty 52 398 złotych brutto

Oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu i zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert.

9 lipca 2018
Agnieszka Kwiatkowska
Czytaj więcej o: Wynik postępowania - diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i poradnictwo dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

Zapytanie ofertowe - diagnoza uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska – Kamiennej”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej”   współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się
z prośbą  o złożenie oferty cenowej na zadanie, którego celem jest  zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny w Skarżysku – Kamiennej dla 20 rodzin zastępczych poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny tj. treningów/zajęć dla rodziców
i dzieci oraz poradnictwa specjalistycznego dla dzieci. Szcegółowy opis zamówienia zwarty jest w ząłaczniku nr 1 do zapytania.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro w oparciu
o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

II. Termin realizacji

Została szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załacznik nr 1 do zapytania.

 

III. Kryteria oeny ofert

100% cena

 IV. Miejsce realizacji

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej,  Plac Floriański 1 lub inne, dowolnie ustalone między Zamawiającym, Wykonawcą a uczestnikami projektu.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca składając ofertę powinien dysponować następująca kadrą:

1.Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 1 – Diagnoza psychologiczna rodziny (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
-min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej rodziny (dzieci, adolescentów w zakresie trudności wychowawczych i rozwojowych),
- min. 3 - letnie doświadczenie doświadczenie w pracy doradczej lub terapeutycznej
z rodzicami mającymi trudności wychowawcze oraz z dziećmi
i młodzieżą.

  1. 2. Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 2Diagnoza pedagogiczna rodziny (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika,
- min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie diagnozy pedagogicznej rodziny (dzieci, adolescentów w zakresie trudności wychowawczych i rozwojowych),
-min. 3 - letnie doświadczenie doświadczenie w pracy doradczej lub terapeutycznej  
z rodzicami mającymi trudności wychowawcze oraz z dziećmi
i młodzieżą.

  1. 3. Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 3 – Badania psychologiczne dzieci uczestniczących w projekcie (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
-min. roczne doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży
z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi, społecznymi (badanie funkcjonowania procesów poznawczych, diagnoza rozwoju emocjonalnego dzieci i adolescentów i ich potrzeb rozwojowych).

VI. Wymagane dokumenty

- oferta (zał. nr 1),

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (zad. 1 i 3) lub pedagogika (zad. 2),

- wykaz osób (zał. nr 3),

Ofertę cenową należy złożyć pisemnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Skarżysku – Kamiennej, Plac Floriański 1, lub faksem nr 041 252 19 53 wewn.16, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pcpr.sko@wp.pl do dnia 25.06.2018r.  do godziny 15.00.

15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - diagnoza uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska – Kamiennej”

"Cyberprzemoc i handel ludźmi" - szkolenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu powiatu skarżyskiego na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat "Cyberprzemoc i handel ludźmi". Wyklad - pogadankę przeprowadzi przedstawiciel Policji w ramach projektu "Rodzina zastępcza a zagrożenia" w naszej jednostce w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 9.00.

ZAPRASZAMY

27 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: "Cyberprzemoc i handel ludźmi" - szkolenie dla rodzin zastępczych

Rekrutacja rodzin zastępczych do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. realizuje projekt pn.  „Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej.

Projekt jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny w Skarżysku – Kamiennej dla 20 rodzin zastępczych poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny tj. treningów/zajęć dla rodziców i dzieci oraz poradnictwa specjalistycznego.

Grupę docelową stanowią osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej, stanowiącego Obszar Strategicznej Interwencji. Będą to osoby, które świadczą opiekę
w ramach rodziny zastępczej (18 rodzin spokrewnionych, 2 rodziny niezawodowe).

Zaplanowane działania:

  1. Diagnoza potrzeb każdej z rodzin,
  2. Badania psychologiczne dzieci w pieczy zastępczej,
  3. Treningi kompetencji emocjonalnych i rodzicielskich dla rodziców zastępczych,
  4. Trening Zastępowania Agresji, terapia taktylna dla dzieci,
  5. Superwizja indywidualna dla członków rodzin zastępczych,
  6. Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w ramach którego uczestnicy uzyskają dostęp do następujących form pomocy:

-  poradnictwo prawne,

- specjalistyczne wsparcie dla dzieci (logopeda, neurologopeda, pedagog, psycholog, socjoterapeutka, profilaktyk uzależnień, terapeuta integracji sensorycznej – zależnie od zdiagnozowanych potrzeb),

- grupa wsparcia dla rodziców zastępczych.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane telefonicznie, listownie, osobiście oraz mailowo. Rekrutacja będzie trwała od 01.04.2018 r. do 31.04.2018 r.

Zapraszamy rodziny zastępcze do udziału w projekcie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Plac Floriański 1

26-110 Skarżysko - Kamienna

telefon: 41 2521953

fax: 41 2521953 w. 16

adres e-mail: pcpr.sko@wp.pl

adres strony www: www.pcprskarzysko.pl

3 kwietnia 2018
Agnieszka Kwiatkowska
Czytaj więcej o: Rekrutacja rodzin zastępczych do projektu

Regulamin przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.03.2018 r.

28 marca 2018
Urszula Zięba
Czytaj więcej o: Regulamin przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2018 r.

Zaproszenie na spotkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej serdecznie zaprasza rodziny zastępcze z terenu Powiatu Skarżyskiego, na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - konsekwencje używania narkotyków". Wykład - pogadankę przeprowadzi przedstawiciel Policji w naszej jednostce w dniu 28.04.2018 r.godz. 9.00.

Zapraszamy.

23 marca 2018
Beata Herc-Jaworczak
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie

Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny

W ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej pn: „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” w siedzibie PCPR został uruchomiony Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny, który stanowił miejsce opieki i świadczenia różnorodnych usług przewidzianych  dla rodzin zastępczych.

Grupy wsparcia       

Począwszy od miesiąca września 2017 r., do  marca 2018r., w ramach projektu odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, polegające na wymianie doświadczeń oraz wsparciu w pokonywaniu bieżących trudności. Rodzice zastępczy biorący udział w projekcie podzieleni byli na 3 podgrupy. Zajęcia obejmowały łącznie 90 godzin tj: 15 spotkań po 2 godziny dla każdej z grup.

Poradnictwo prawne

W ramach projektu dla rodzin zastępczych odbywało się również poradnictwo prawne, które obejmowało konsultacje prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Poradnictwo łącznie obejmowało 128 godzin tj: 4 godziny usługi poradnictwa dla każdej  z 32 rodzin.

Poradnictwo specjalistyczne dla dzieci z rodzin zastępczych

Dla 56 dzieci z rodzin zastępczych odbywały się indywidualne spotkania ze specjalistami zgodnie ze sporządzoną wcześniej diagnozą potrzeb. Dzieci korzystały z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga, socjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty uzależnień
i rehabilitanta.Były to działania służące profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia psychicznego, poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania trudności, wzmocnieniu w realizowanych zmianach oraz kryzysach  rozwojowych i trudnościach przystosowawczych a także przywracaniu sprawności fizycznej u dzieci z niepełnosprawnością. Każde z dzieci skorzystało z 80 godzin dydaktycznych wsparcia w czasie trwania projektu.

21 marca 2018
Agnieszka Kwiatkowska
Czytaj więcej o: Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny