Program korekcyjno - edukacyjny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Komunikat w sprawie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej informuje, iż Program korekcyjno-edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie od stycznia 2023 roku, obejmuje minimum 54 godziny spotkań grupowych  i indywidualnych. Program jest prowadzony w systemie ciągłym, a grupy maja charakter otwarty, tzn, że  w każdym czasie trwania Programu może dołączyć nowy uczestnik. Terminy ustalane są bezpośrednio z trenerami Programu korekcyjno-edukacyjnego.

Zajęcia grupowe realizowane są od 05 stycznia 2023 roku, odbywają się raz w tygodniu, w czwartki  od godziny 15:00–17:30 ( 1godzina to 45 minut - spotkanie trwa 3 godziny).

Miejscem realizacji programu jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Plac Floriański 1

 Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielają pracownicy Ośrodka korekcyjno-edukacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30–15:00 pod nr telefonu  

41 25 21 953 wew. 23.

Do udziału w Programie można zgłaszać osoby przez cały rok. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio od osób, które zainteresowane są udziałem w zajęciach oraz od instytucji: sądu, prokuratury, policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, realizatorów procedury „Niebieskie Karty”.

W bieżącym roku także inne powiaty z terenu naszego województwa będą realizować zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie (jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, starachowicki, staszowski, włoszczowski), dzięki temu oferta pomocy będzie szerzej dostępna. Informacje na temat dostępności do programu są zamieszczane na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program kierowany jest w szczególności do:

− osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

− osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

− osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno- edukacyjnym (w tym m. in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowany jest w oparciu o:

1) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218 i 956);

2) Krajowy Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. z 2011 r. nr 50 poz. 259);

4) materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, opracowane corocznie przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1245).

Z poważaniem,

Jolanta Mruz

Koordynator Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Autor: Jolanta Mruz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Mruz
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:14381