Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zaproszenie do składania ofert na zamówienia

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci w pieczy zastępczej.

Szczegóły w załączniku.

20 sierpnia 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych

19 sierpnia 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie dotyczące zapytania ofertowego

Sprostowanie w załączniku.

14 sierpnia 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Sprostowanie dotyczące zapytania ofertowego

Ogłoszenie na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie nr 573024-N-2020 z dnia 2020-08-11 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Szczegóły w załącznikach

11 sierpnia 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn."Wparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"".

10 sierpnia 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn."Wparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"".

10 sierpnia 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie

Zapraszamy do składania ofert na zamówienie pn."Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu "Wsparcie dzieci z pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

31 lipca 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na zamówienie

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na zamówienie pn."Zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w  pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

31 lipca 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Ogłoszenie nr 568376-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014–2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9IV: Ułatwienie dostępu do przystępujących cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

30 lipca 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Nabór wniosków do programu Dobry Start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2020 r.  do 30 listopada 2020r. prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych  raz do roku na dziecko lub osoby uczące się do 20. roku życia, bądź do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski będzie można pobierać od 01.08.2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie internetowej.

Prosimy o składanie wniosków na świadczenie Dobry Start do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej w sekretariacie naszej jednostki w terminie od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.

We wniosku prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej w celu przysłania do Państwa informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry Start” . Jeśli Państwo nie posiadacie adresu poczty elektronicznej będzie mieć możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w naszej siedzibie.

27 lipca 2020
Aleksandra Biegaśka-Iciek
Czytaj więcej o: Nabór wniosków do programu Dobry Start