Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

2 maja 2017 r. PCPR nieczynne

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej będzie nieczynne.

27 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 2 maja 2017 r. PCPR nieczynne

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na usługę  przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego dla 32 rodzin uczestniczących w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR. Uczestnicy to 32 rodziny zastępcze, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do  30 000 euro w oparciu
o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020). 

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Pakty zatrudnieniowe

Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.
„Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" podpisany został przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza.
Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmiotów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją społeczno – zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia,
Głównym celem Paktu Zatrudnieniowego jest wielosektorowe wsparcie, co stanowić ma skuteczne narzędzie aktywizacji osób 50+ pozostających bez zatrudnienia. Aktywizacja grupy docelowej ma w szczególności pokryć zapotrzebowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw na wykwalifikowanych pracowników.
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy Palcu Floriańskim 1/308 lub pod numerem telefonu 607 279 907.

Więcej informacji o projekcie: http://www.fundacjatpp.pl/projektytpp/item/11-pakty-zatrudnieniowe-w-polsce.html

 

15 marca 2017
Czytaj więcej o: Pakty zatrudnieniowe

Projekt "wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. realizuje projekt pn.
Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim
.
Projekt jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny w powiecie skarżyskim dla 32 rodzin zastępczych poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny tj. treningów/zajęć dla rodziców i dzieci oraz poradnictwa specjalistycznego.

 

Grupę docelową stanowią 32 rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu skarżyskiego, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka oraz 8 dzieci biologicznych
z ww. rodzin zastępczych stanowiących otoczenie projektu.

 

 

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Projekt "wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim

Działy jednostki

Działy jednostki

Informacja dotycząca pracy poszczególnych działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 (PARTER)

 1. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych: pokój 21,
 2. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pokój 15 i 32,
 3. Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: pokoje 28 i 29,
 4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej: pokoje 18, 19, 20, 31.
10 stycznia 2017
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Działy jednostki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (3 etaty) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 1. Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca Komisji
 2. Karina Adarczyn – Członek Komisji
 3. Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisji
dokonała otwarcia kopert ze złożonymi dokumentami dotyczącymi naboru na 3 wolne  stanowiska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Skarżysku – Kamiennej oraz oceny formalnej w/w dokumentów.
Na ogłoszony nabór wymagane dokumenty złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 4 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, komisja rekrutacyjna zdecydowała, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby:
 1. Brzezińska Wioletta - zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej
 2. Tumulec Agnieszka - zamieszkała w Suchedniowie
 3. Czemeryńska Izabela - zamieszkała w  Skarżysku-Kamiennej
 4. Zygmunt Katarzyna - zamieszkała w Sorbinie  
Powyższe osoby zostały zaproszone na kolejny etap naboru tj. rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się w dniu 28.12.2016r. o godz. 9:00.
W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane następujące osoby:
 1. Brzezińska Wioletta – zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej
 2. Tumulec Agnieszka – zamieszkała w Suchedniowie
 3. Czemeryńska Izabela - zamieszkała Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie:
W/w kandydaci wykazali się znajomością zagadnień podanych  w ogłoszeniu o naborze a w szczególności znajomością ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

28 grudnia 2016
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (3 etaty) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Psycholog (1 etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca
 2. Komisji Karina Adarczyn – Członek
 3. Komisji Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisji
dokonała otwarcia kopert ze złożonymi dokumentami dotyczącymi naboru na wolne stanowisko – psycholog (1etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej oraz oceny formalnej w/w dokumentów.

Na ogłoszony nabór wymagane dokumenty złożył w terminie podanym w ogłoszeniu 1  kandydat spełniający wymogi formalne:

 1. Agnieszka Cywińska-Lewandowska - zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej,
która została zaproszona na kolejny etap naboru tj. rozmowę kwalifikacyjną, w dniu 28.12.2016r. na godz. 12:00.
W wyniku zakończenia procedury naboru, Pani Agnieszka Cywińska-Lewandowska została wybrana na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Uzasadnienie:
W/w kandydatka wykazała się znajomością zagadnień podanych w ogłoszeniu o naborze, a w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wiedzą z zakresu funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
28 grudnia 2016
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Psycholog (1 etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej (3 pełne etaty)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- 3 pełne etaty.

I. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
14 grudnia 2016
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej (3 pełne etaty)

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku psycholog (pełny etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisku: psycholog - pełny etat.

 
I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
2) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, organizacji pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi wymagającymi wsparcia psychologicznego, osobami niepełnosprawnymi;
4) znajomość zagadnień dotyczących wolontariatu i doświadczenie wolontarystyczne;
 

14 grudnia 2016
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku psycholog (pełny etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursu „Rodzina Zastępcza?- Warto!”

28 października 2016r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom czwartej edycji konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „RODZINA ZASTĘPCZA?- WARTO!”. Konkurs zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej miał na celu promocję rodzicielstwa zastępczego w powiecie skarżyskim.  Udział w nim mógł wziąć każdy! Regulamin nie przewidywał żadnych ograniczeń. Jednak największą popularnością cieszył się wśród dzieci i młodzieży. Komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Oto lista nagrodzonych osób:
Kategoria wiekowa

                                                                                                                                                                                       
0-6 lat
1.  Lena Majcher
2.  Filip Mendak
3. Wiktoria Jankowska

7-12 lat
1. Jakub Ślęzak
2.  Kacper Czeski
3.  Grzegorz Jędrzejczyk

13- 18 lat
1. Klaudia Lewocha
2. Jakub Jędrzejczyk
3. nie przyznano

Wyróżnienia specjalne:
1.    Maria Bilska, 6 lat
2.     Zofia Kamińska, 13 lat
3.     Maja Olejarz, 11 lat
4.     Maria Syposz, 10 lat

Wyróżnienia dodatkowe:
1.    Bartłomiej Sołtysik
2.    Seweryn Zieliński
3.    Amelia Jankowska
4.    Julia Bzinkowska
5.    Małgorzata Markowska
6.    Oliwia Izbińska
7.    Maria Kopczyńska- mama Natalii
8.    Paweł Grzelak
9.    Kamila Piętak
10.  Anna PiętakNagrody wręczyli Wicestarosta Artur Berus i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Paweł Perkowski. Następnie konkurs „na żywo” o tematyce związanej z rodziną i rodzicielstwem zastępczym poprowadziła Jolanta Jagiełło ze Starostwa Powiatowego przy wsparciu pracowników  PCPR.  
Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom nagród: Pawłowi Werensowi z Firmy Medos - Parapety, Wojciechowi Żelaśkiewiczowi - Kombinat Formy, Leszkowi Wojteczkowi - „Wtórpol”, Wojciechowi Kamińskiemu z Agencji Ubezpieczeniowej, Karolinie i Andrzejowi Ciura z firmy Romer, Zarządowi „Lewiatan”, Iwonie i Jarosławowi Świercz- Pizzeria Autorska, Ewie Falińskiej - stoisko papiernicze, Jackowi Kornackiemu- hurtownia „Kornel”, Zbigniewowi Kała- ZK Motors, Łukaszowi Żuchowskiemu- Dyrektorowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Katarzynie Michnowskiej - Małek- Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
Dzięki uprzejmości Pani Marzeny Sali - Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju i Edukacji w Skarżysku- Kamiennej pokonkursową wystawę prac można zobaczyć w bibliotece przy Placu Floriańskim 1.

31 października 2016
Czytaj więcej o: Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursu „Rodzina Zastępcza?- Warto!”