Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Autor: Paweł Perkowski

Artykuły

Wynik postepowania - badania psychologiczne

Zamawiający informuje iż wyniku zapytania ofertowego na realizację usługi psychologa w celu przeprowadzenia badań psychologicznych dla dzieci w pieczy zastępczej w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Panią Joannę Kędziora za kwotę 24 864 zł brutto.

24 maja 2017

Telefon zaufania

23 maja 2017

Zapytanie ofertowe - badania psychologiczne

W związku z realizacją projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę psychologa w celu przeprowadzenia badań psychologicznych dla dzieci w pieczy zastępczej w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej  w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do  30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020).  

15 maja 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - badania psychologiczne

Spotkanie Paktu Zatrudnieniowego

27 kwietnia 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się kolejne (tym razem pozaprojektowe) spotkanie zawiązanego w grudniu ubiegłego roku „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku życia”. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz Lidera projektu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp spotkali się omówić kolejny etap realizacji projektu a przede wszystkim efekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+.

W efekcie testowania innowacyjnego narzędzia Jobfirma na 10-cio osobowej grupie bezrobotnych;

 • 3 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę,
 • 4 osoby odbywają lub będą w najbliższym czasie odbywać staż zawodowy z deklaracją dalszego zatrudnienia,
 • 2 osoby przerwały udział w projekcie na własny wniosek,
 • 1 osoba kontynuuje udział w projekcie.

Do czasu zakończenia realizacji projektu t.j. do 31 sierpnia br. osoby bezrobotne oraz pracodawcy nadal będą pod opieką merytoryczną pracowników Lidera projektu i Paktu. Jednak w związku z tak dużym odsetkiem osób, które powróciły na rynek pracy wszyscy przedstawiciele opowiedzieli się za rozszerzeniem grupy aktywizowanych bezrobotnych 50+ pod warunkiem zgodności z zapisami projektu. Wszyscy zadeklarowali również pełne zaangażowanie w aktywizację nowej grupy bezrobotnych 50+. Dodatkowa grupa bezrobotnych liczyłaby nie więcej niż 5 osób bezrobotnych 50+. Ze względu na krótki okres pozostały do zakończenia realizacji projektu oraz niemożliwość realizacji wszystkich działań, które były wykonywane wobec pierwszej grupy Pakt Zatrudnieniowy wykorzystałby inną metodę aktywizacji bezrobotnych 50+ niż JobFirma. Jako inne narzędzie aktywizacji proponuje się wykorzystać stworzoną dotychczas bazę pracodawców oraz składane przez nich zapotrzebowanie na pracowników.

Pakt Zatrudnieniowy nadal poszukuje pracodawców zainteresowanych współpracą a przede wszystkim zatrudnieniem uczestników projektu. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy Palcu Floriańskim 1/308 lub u Pani Ewy Urban pod numerem telefonu 607 279 907.

4 maja 2017
Paweł Perkowski

WYNIK POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje iż wyniku zapytania ofertowego na usługę  przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego dla 32 rodzin uczestniczących w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR. Uczestnicy to 32 rodziny zastępcze, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez panią Małgorzatę Dobrowolską-Dąbrowską ze Skarżyska-Kamiennej, na kwotę 9472 zł brutto.

4 maja 2017

2 maja 2017 r. PCPR nieczynne

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej będzie nieczynne.

27 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na usługę  przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego dla 32 rodzin uczestniczących w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR. Uczestnicy to 32 rodziny zastępcze, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do  30 000 euro w oparciu
o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020). 

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Pakty zatrudnieniowe

Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.
„Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+" podpisany został przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza.
Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmiotów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją społeczno – zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia,
Głównym celem Paktu Zatrudnieniowego jest wielosektorowe wsparcie, co stanowić ma skuteczne narzędzie aktywizacji osób 50+ pozostających bez zatrudnienia. Aktywizacja grupy docelowej ma w szczególności pokryć zapotrzebowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw na wykwalifikowanych pracowników.
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy Palcu Floriańskim 1/308 lub pod numerem telefonu 607 279 907.

Więcej informacji o projekcie: http://www.fundacjatpp.pl/projektytpp/item/11-pakty-zatrudnieniowe-w-polsce.html

 

15 marca 2017

Projekt "wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. realizuje projekt pn.
Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim
.
Projekt jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny w powiecie skarżyskim dla 32 rodzin zastępczych poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny tj. treningów/zajęć dla rodziców i dzieci oraz poradnictwa specjalistycznego.

 

Grupę docelową stanowią 32 rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu skarżyskiego, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka oraz 8 dzieci biologicznych
z ww. rodzin zastępczych stanowiących otoczenie projektu.

 

 

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Projekt "wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (3 etaty) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 1. Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca Komisji
 2. Karina Adarczyn – Członek Komisji
 3. Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisji
dokonała otwarcia kopert ze złożonymi dokumentami dotyczącymi naboru na 3 wolne  stanowiska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Skarżysku – Kamiennej oraz oceny formalnej w/w dokumentów.
Na ogłoszony nabór wymagane dokumenty złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 4 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, komisja rekrutacyjna zdecydowała, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby:
 1. Brzezińska Wioletta - zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej
 2. Tumulec Agnieszka - zamieszkała w Suchedniowie
 3. Czemeryńska Izabela - zamieszkała w  Skarżysku-Kamiennej
 4. Zygmunt Katarzyna - zamieszkała w Sorbinie  
Powyższe osoby zostały zaproszone na kolejny etap naboru tj. rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się w dniu 28.12.2016r. o godz. 9:00.
W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane następujące osoby:
 1. Brzezińska Wioletta – zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej
 2. Tumulec Agnieszka – zamieszkała w Suchedniowie
 3. Czemeryńska Izabela - zamieszkała Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie:
W/w kandydaci wykazali się znajomością zagadnień podanych  w ogłoszeniu o naborze a w szczególności znajomością ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

28 grudnia 2016
Paweł Perkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Perkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:66119