Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Zapytanie ofertowe

21 kwietnia 2017

W związku z realizacją projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na usługę  przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego dla 32 rodzin uczestniczących w projekcie „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim”  realizowanym przez PCPR. Uczestnicy to 32 rodziny zastępcze, w tym 25 rodzin spokrewnionych, 5 rodzin niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do  30 000 euro w oparciu
o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020). 

Opis przedmiotu zamówienia

 I. Opis zamówienia

- usługa przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego w celu dokonania indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, zwłaszcza dzieci w pieczy zastępczej. Diagnoza posłuży do stworzenia (we współpracy z pracownikiem socjalnym/koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej) ścieżki reintegracji dla każdej z rodzin uczestniczących w   projekcie.
- usługa doradcza obejmuje 128 godzin (1 spotkanie x  4 godziny) przypadających na jedną grupę (32 rodziny),
- forma przeprowadzonych szkoleń – poradnictwo indywidualne,
- łączna liczba osób – 32 rodziny,
- łączna liczba godzin dydaktycznych – 128 h,
-  realizacja modułu: w terminie od momentu podpisania umowy do 31.05.2017 r.

II. Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 III.  Termin realizacji

Od momentu podpisania umowy do 31.05.2017 r.

IV. Miejsce realizacji

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej, ul. Plac Floriański 1.

V. Warunki udziału w postępowaniu

- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
- min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej rodziny (dzieci, adolescentów w zakresie trudności wychowawczych i rozwojowych),
- min. 3 - letnie doświadczenie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzicami mającymi trudności wychowawcze oraz z dziećmi w wieku rozwojowym i z adolescentami.

VI. Wymagane dokumenty

- oferta (załącznik nr 1)

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia

- oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia (załącznik nr 2)

 Ofertę cenową należy złożyć pisemnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej, Plac Floriański 1, lub faksem nr 041 252 19 53 wewn.16, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pcpr.sko@wp.pl do dnia 02.05.2017 r.  do godziny 15.00.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-21
Data publikacji:2017-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2704