Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy rodziny zastępcze z terenu Powiatu Skarżyskiego, na spotkanie informacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - „Problemy wieku adolescencji z własną tożsamością cz. 2.”  Wykład – pogadankę poprowadzi pedagog Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

Spotkanie to odbędzie się w naszej jednostce w dniu 23.10.2018 r. o godz. 10.30.

12 października 2018
Joanna Mech
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie

Informacja o wyniku postepowania

Informacja o wyniku postępowania: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej"

Szczegóły w załączniku

9 października 2018
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku postepowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Przejdź do - Informacja z sesji otwarcia ofert

szczegóły w załączniku

20 września 2018
Czytaj więcej o: Informacja z sesji otwarcia ofert

Treningi wyjazdowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”

W ramach projektu p.n. „Przeciwdziałanie wypaleniu-Wsparcie rodzin  zastępczych ze  Skarżyska - Kamiennej” w dniach od 19.08.2018 r. do 24.08.2018 r. odbyły się szkolenia wyjazdowe dla  rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi.

Rodziny pojechały do Zalesia Gorzyckiego, miejscowości leżącej nieopodal Sandomierza. Podczas pięciodniowego pobytu rodzice zastępczy oraz ich podopieczni pod okiem doświadczonych trenerów uczestniczyli  w zajęciach związanych z realizacją projektu. Rodzice zastępczy wzięli udział w Treningu Kompetencji Rodzicielskich mającym na celu poprawę umiejętności  radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Trening Kompetencji Rodzicielskich obejmował następujące tematy: relacje rodzic – dziecko, pochwała opisowa
a tradycyjna, komunikacja z dzieckiem, moje granice psychologiczne – granice w relacjach rodzinnych, kary ranią – konsekwencje wychowują.

Podopieczni uczestniczyli w Treningu Zastępowania Agresji nakierowanym na rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kontroli emocji, natomiast  młodsze dzieci brały udział w Treningu Kompetencji Społecznych z elementami TZA. Treningi obejmowały zajęcia praktyczne, jak również teoretyczne. Celem treningów było korygowanie agresywnych i szkodliwych zachowań dzieci i młodzieży, poprawa funkcjonowania
w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane
i społecznie akceptowane.

Uczestnikom przez cały czas wyjazdu towarzyszyła słoneczna pogoda. Popołudniami rodzice zastępczy wraz ze swoimi pociechami aktywnie spędzali wolny czas. W ramach atrakcji zorganizowano rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie  Sandomierza z przewodnikiem, a także wspólne grillowanie przy muzyce. Najmłodsi uczestnicy wyjazdu bawili się ponadto w parku dmuchanym. Podczas całego pobytu panowała miła i serdeczna atmosfera sprzyjająca integracji rodziców i dzieci. Rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi miały okazje zaprzyjaźnić się i wymienić się  doświadczeniami.

14 września 2018
Agnieszka Kwiatkowska
Czytaj więcej o: Treningi wyjazdowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”

Zaproszenie na wykład - pogadankę

Zapraszamy rodziny zastępcze z terenu Powiatu SKarżyskiego, na spotkanie inormacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - "Problemy wieku adolescencji  z własną tożsamością". Wykłąd - pogadankę przeprowadzi peadgog Powiatowego Ośrodka Interwencji Krzyzysowej.

Spotkanie odbędzie się w naszej jednostce w dniu 25.09.2018 r. o godz. 10.00

12 września 2018
Alicja Wereszczak
Czytaj więcej o: Zaproszenie na wykład - pogadankę

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna uczestników projektu

Poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne oraz badania psychologiczne realizowane były w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”, który jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestnicy projektu tj. 20 rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi i dziećmi biologicznymi wzięli udział w badaniach psychologicznych, poradnictwie psychologicznym i poradnictwie pedagogicznym.

Poradnictwo psychologiczne i poradnictwo pedagogiczne odbywało się w terminie od 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r., natomiast badania psychologiczne od 10.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

W ramach poradnictwa  psychologicznego i pedagogicznego zdiagnozowano sytuację problemową rodzin, ich zasoby, potencjał, predyspozycje oraz potrzeby.

Na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych skonfrontowano ocenę rodziny zastępczej z oceną obiektywną psychologa. Badania te dały ukierunkowanie do dalszych działań, to jest specjalistycznego wsparcia dla dzieci.

24 sierpnia 2018
Agnieszka Kwiatkowska
Czytaj więcej o: Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna uczestników projektu

Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

Zapytanie ofertowe - szkolenia wyjazdowe w ramach projektu "Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej"

Świadczenie „Dobry start”

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018  do 30 listopada 2018r. prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie dobry start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych  raz do roku na dziecko lub osoby uczące się do 20. roku życia, bądź do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

            W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków na świadczenie dobry start do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej pokój nr 28 lub w sekretariacie naszej jednostki w terminie od 01.08.2018r. do 30.11.2018r.

We wniosku prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej w celu przysłania do Państwa informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry Start” . Jeśli Państwo nie posiadacie adresu poczty elektronicznej macie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie PCPR.

19 lipca 2018
Aleksandra Biegańska-Iciek
Czytaj więcej o: Świadczenie „Dobry start”