Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wyborze partnera na rzecz realizacji projektu

Dotyczy: otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-225/18 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 z 14.12.2018 r.

Ustalenia Komisji ds. otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-225/18 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 powołanej zarządzeniem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.01.2019 r:

W odpowiedzi na ogłoszenie z 14.12.2018 r. o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w przewidzianym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o. ul. Mała 14, 25- 012 Kielce.

Po analizie dokumentów Komisja stwierdza, że oferta jest kompletna, a podmiot, który złożył ofertę spełnia kryteria formalne.

W wyniku dokonanej oceny oferty według kryteriów punktowych przyznano 20 punktów na 30 możliwych do uzyskania.

Z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o. o. ul Mała 14, 25- 012 Kielce zostanie zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-225/18 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze partnera na rzecz realizacji projektu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Powiat Skarżyski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej z dniem 14 grudnia 2018 r. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na ogłoszenie nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 1. Powiat Skarżyski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej  (Lider projektu) ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
 2. Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 3. Zgodnie z art.33 ustawy wdrożeniowej wnioskodawca, o którym mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164) dokonuje wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 4. OPIS PROJEKTU
 5. Przedmiot projektu:

Projekt służyć będzie aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. Przewidziana jest kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca 
w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, obejmująca następujące działania:

 1. narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej,
 2. kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 3. aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy,
 4. terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne 
  i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy,
 5. wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m. in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) 
  z uwzględnieniem wolontariatu.
 6. Grupy docelowe:

- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność (zależne od osób drugich),

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach programu,

- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na brak aktywności zawodowej i /lub inne czynniki.

 1. Przewidywalne dopuszczalne rodzaje zadań są zgodne ze szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 2. W odniesieniu do projektu konieczne jest osiągnięcie efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu na warunkach określonych w „Warunkach i zasadach naboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i na lata 2014 – 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego”, pkt 2.1.19.
 3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Planowany okres realizacji - 18 miesięcy (kwiecień 2018 - grudzień 2020). Projekt realizowany będzie na trenie miasta Skarżyska – Kamiennej.

 

III. CEL PARTNERSTWA

 1. Celem ogłoszonego naboru jest wyłonienie jednego Partnera spoza sektora finansów publicznych.
 2. Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie oraz realizacja projektu, którego przedmiotem jest objęcie wsparciem grupy osób niepełnosprawnych zależnych od osób drugich oraz przeszkolenie i zatrudnienie grupy osób bezrobotnych/biernych zawodowo w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, składanego w odpowiedzi na ogłoszenie nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18 ogłoszony na stronie internetowej:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2952-ogloszenie-o-wezwaniu-do-zlozenia-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-pozakonkursowego-rpsw-09-01-00-iz-00-26-225-18

 1. Proponowany zakres zadań partnera:
 2. a) udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu,
 3. b) współuczestnictwo w procesie zarządzania projektem,
 4. c) realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych w umowie partnerskiej, w szczególności zadań merytorycznych związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego dla grupy uczestników nieaktywnych zawodowo,
 5. d) monitorowanie realizacji kryterium efektywności zatrudnieniowej i nadzór nad prawidłowym wykonaniem założeń w tym zakresie.
 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria formalne udziału partnera oceniane według formuły „spełnia/nie spełnia”

 1. Podmiot posiada status instytucji rynku pracy.
 2. Podmiot jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 3. Podmiot prowadzi działalność statutową w zakresie zgodnym z celami partnerstwa.
 4. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz składek i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 5. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) zzastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
 6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Podmiot nie będzie korzystał z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem.
 8. Podmiot wyrazi zgodę na współpracę z Powiatem Skarżyskim/Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także wyrazi chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego.
 9. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów partnerskich 
  (w charakterze partnera lub lidera) współfinansowanych ze środków UE lub innych środków publicznych zgodnych z przedmiotem ogłoszenia lub innych działań mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia.
 10. Podmiot posiada doświadczenie w organizowaniu szkoleń umożliwiających zdobycie kwalifikacji/kompetencji osobom pozostającym bez zatrudnienia (minimum 3 szkolenia, 
  w których łącznie wzięło udział co najmniej 30 osób
  ).
 11. Podmiot posiada doświadczenie w organizowaniu zatrudnienia subsydiowanego/refundowanych miejsc pracy/staży dla minimum 20 osób pozostających bez zatrudnienia.
 12. Podmiot deklaruje wniesienie potencjału kadrowego i techniczno - organizacyjnego niezbędnego do realizacji projektu.

 

Wykaz dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania powyższych warunków:

 1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający adres siedziby bądź oddziału jednostki, formę prawną prowadzonej działalności wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta lub wydruk z okresu nie dłuższego, niż trzy miesiące przed dniem złożenia oferty,
 2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 3. Statut lub inny dokument potwierdzający rodzaj działalności prowadzonej przez składającego ofertę,
 4. Oświadczenie o posiadaniu dobrej kondycji finansowej oraz o niepozostawaniu w stanie likwidacji,
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz składek i opłat wobec Urzędu Skarbowego.

6.Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,

 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę z Powiatem Skarżyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także o wyrażeniu chęci zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego.

Kryteria merytoryczne oceny Partnerów

Oferty oceniane będą na podstawie opisu zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1

Status Podmiotu Ekonomii Społecznej

 

10 punktów - tak

0 punktów - nie

2

Doświadczenie Partnera w realizacji projektów partnerskich (w charakterze partnera lub lidera) współfinansowanych ze środków UE lub innych środków publicznych zgodnych z przedmiotem ogłoszenia lub innych działań mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia.

 

6 punktów za 4 projekty i więcej

3 punkty za 3 projekty

3

Doświadczenie Partnera w organizowaniu szkoleń umożliwiających zdobycie kwalifikacji/kompetencji osobom pozostającym bez zatrudnienia

 

6 punktów – za 4 szkolenia i więcej, w których łącznie wzięło udział  30 osób lub więcej

3 punkty - za 3 szkolenia, w których łącznie wzięło udział co najmniej 30 osób

4

Doświadczenie Partnera  w organizowaniu  zatrudnienia subsydiowanego/refundowanych miejsc pracy/staży dla osób pozostającym bez zatrudnienia

6 punktów - dla 30 osób i więcej

3 punkty - dla 20 osób

5

Wnoszony przez Partnera potencjał kadrowy i techniczno - organizacyjny niezbędny do realizacji projektu.

2 punkty – zapewniony wkład kadrowy i techniczno - organizacyjny

1 punkt – częściowo zapewniony wkład kadrowy i techniczno - organizacyjny

 

SUMA

maksymalnie 
30 punktów

minimalnie 
10 punktów

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze Partnera.
 3. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV.
 4. Do oferty należy załączyć również pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli 
  (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne, niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS lub innym rejestrem).
 5. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie ich pieczęcią podmiotu, aktualna datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem bądź nieczytelnym podpisem wraz z pieczątka osoby upoważnionej.
 6. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w języku polskim (ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim, Dz.U. z 2018 poz.931 z późn. zm.)
 1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opisane według poniższego wzoru:

 

Nazwa oferenta:

Adres Oferenta:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Plac Floriański 1

26-110 Skarżysko - Kamienna

„OTWARTY NABÓR NA PARTNERA”

Ogłoszenie nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18

Nie otwierać przed dniem 04 stycznia 2019 r. przed godz. 15.00

 1. Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście w terminie od 14.12.2018 r. 
  do 04.01.2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
  w Skarżysku - Kamiennej, Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko - Kamienna  (sekretariat).

Liczy się data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej.

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku  - Kamiennej.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE
 2. Procedurę wyboru Partnera przeprowadzi powołana w tym celu Komisja ds. wyboru Partnera powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej.
 3. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane.
 4. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o spełnianie wymagań przez potencjalnego Partnera wymienionych w punkcie IV wg. formuły „spełnia/nie spełnia” i według kryteriów punktowanych.
 5. Z podmiotem spełniającym wszystkie kryteria formalne, który uzyska jednocześnie najwyższą ocen punktową zostanie zawarta umowa partnerska.
 6. Ze względu na określony termin składania wniosków o dofinansowanie Ogłaszający nie przewiduje odwołań.
 7. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 8. a) wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji przedmiotowego projektu,
 9. b) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny,
  c) zawieszenie naboru na każdym etapie,
  d) rozwiązania partnerstwa w przypadku nieotrzymania dofinansowania projektu składanego w odpowiedzi na ogłoszenie RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18.
 10. Informacja o wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej (http://www.pcprskarzysko.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej (http://powiat.skarzyski.lo.pl/).

 VII. KONTAKT Z OGŁASZAJĄCYCM

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia:

Dyrektor PCPR w Skarżysku – Kamiennej

Paweł Perkowski

Tel. 41 2521953

email: pcpr.sko@wp.pl

 

Pliki do pobrania

14 grudnia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej zwany dalej „PCPR” działa w szczególności na podstawie:

 1. Uchwały Nr V/29/99 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”,

 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),

 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.),

 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.),

 8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 9. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r. Nr 644,, poz. 1573 ze zm.).

 10. Innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych.

 11. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Skarżyskiego podporządkowaną Zarządowi Powiatu.

 2. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Plac Floriański 1.

 3. Obszarem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest teren Powiatu Skarżyskiego.

 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej „REGON” pod nr 291053798.

 5. Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego dysponuje Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 663-162-68-87.

 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej używa pieczęci i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział II
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 3

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:
  • pomocy społecznej,
  • pieczy zastępczej,
  • rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej na podstawie Zarządzenia Starosty Skarżyskiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 3. Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 4. Zasady funkcjonowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin organizacyjny”, ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działań,

 2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu,

 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest Starosta Skarżyski,

 4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest w stosunku do pracowników zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,

 5. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej działa na podstawie pełnomocnictw Zarządu Powiatu w zakresie spraw cywilnoprawnych,

 6. Dyrektor w indywidualnych sprawach wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty Powiatu.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 5

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych,

 2. Powiat Skarżyski zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej,

 3. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej,

 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 5. Do realizacji zadań statutowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej pozyskuje środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł określonych odrębnymi przepisami,

 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 6

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawne.

§ 7

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

15 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej