Zapytanie ofertowe - diagnoza uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska – Kamiennej”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 czerwca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej”   współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się
z prośbą  o złożenie oferty cenowej na zadanie, którego celem jest  zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny w Skarżysku – Kamiennej dla 20 rodzin zastępczych poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny tj. treningów/zajęć dla rodziców
i dzieci oraz poradnictwa specjalistycznego dla dzieci. Szcegółowy opis zamówienia zwarty jest w ząłaczniku nr 1 do zapytania.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro w oparciu
o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

II. Termin realizacji

Została szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załacznik nr 1 do zapytania.

 

III. Kryteria oeny ofert

100% cena

 IV. Miejsce realizacji

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej,  Plac Floriański 1 lub inne, dowolnie ustalone między Zamawiającym, Wykonawcą a uczestnikami projektu.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca składając ofertę powinien dysponować następująca kadrą:

1.Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 1 – Diagnoza psychologiczna rodziny (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
-min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej rodziny (dzieci, adolescentów w zakresie trudności wychowawczych i rozwojowych),
- min. 3 - letnie doświadczenie doświadczenie w pracy doradczej lub terapeutycznej
z rodzicami mającymi trudności wychowawcze oraz z dziećmi
i młodzieżą.

  1. 2. Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 2Diagnoza pedagogiczna rodziny (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika,
- min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie diagnozy pedagogicznej rodziny (dzieci, adolescentów w zakresie trudności wychowawczych i rozwojowych),
-min. 3 - letnie doświadczenie doświadczenie w pracy doradczej lub terapeutycznej  
z rodzicami mającymi trudności wychowawcze oraz z dziećmi
i młodzieżą.

  1. 3. Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 3 – Badania psychologiczne dzieci uczestniczących w projekcie (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
-min. roczne doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży
z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi, społecznymi (badanie funkcjonowania procesów poznawczych, diagnoza rozwoju emocjonalnego dzieci i adolescentów i ich potrzeb rozwojowych).

VI. Wymagane dokumenty

- oferta (zał. nr 1),

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (zad. 1 i 3) lub pedagogika (zad. 2),

- wykaz osób (zał. nr 3),

Ofertę cenową należy złożyć pisemnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Skarżysku – Kamiennej, Plac Floriański 1, lub faksem nr 041 252 19 53 wewn.16, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pcpr.sko@wp.pl do dnia 25.06.2018r.  do godziny 15.00.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-15
Data publikacji:2018-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1086